بهینه سازی موتور جستجو(SEO) چیست؟

عنوان مقاله:

What is search engine optimization: SEO

چکیده مقاله:

وب سایت هایی که دیگر وب سایت ها را براساس کلمات کلیدی، توضیحات و محتویات آنها شاخص گذاری  و طبقه بندی می کنند و ازاینرو آسان تر و سریع تر به  نتایج جستجو در سایت هایشان دسترسی پیدا می­کنند، به عنوان موتورهای جستجو نام­گذاری می شوند.

SEO “بهینه سازی موتورهای جستجو” یکی از تکنیک های گسترده ای است که وب سایت ها را به سرعت قابل دسترسی می سازد. در این کار ما اطلاعات مورد نیاز را برای ایجاد یک وب سایت بیشتر توسط موتورهای جستجو نشان می دهیم و با توجه به کلمات کلیدی آن را توضیح می­دهیم

توسط
تومان