کینتیک های اکسیداسیون آمینو اسید ها توسط قلیای هگزاسیانوفرات(۱۱۱)

عنوان مقاله: Kinetics of Oxidation of Amino Acids by Alkaline Hexacyanoferrate(iii)

چکیده مقاله:

سینتیک اکسیداسیون اسیدهای آمینه (لیزین، آرژینین و هیستیدین) با قلیای هگزاسیانوفرات(۱۱۱) در مقاومت ثابت یونی در محدوده دمایی۳۱۸-۳۳۸ درجه کلوین مطالعه شده است.این نرخ به قدرت اولیه غلظت های سوبسترا و اکسیدان بستگی داشت اما مستقل از غلظت قلیا در محدوده مورد مطالعه بود. واکنش از راه  آلفا اسید آمینه ای که در مرحله سریع تشکیل و سپس هیدرولیز را متحمل شده است و تولید الفا کتو اسید متناظر نموده است،ادامه می یابد.

واقعیت این است که اسیدهای آمینه های طبیعی مهم بوجود آمده که دارای اتم های هیدروژن می باشند بیوسنتز و تخریب اسیدهای آمینه با استفاده از آلفا آمینو اسیدها و آلفا کیتو اسیدها اتفاق افتاده را پیشنهاد می دهند.[معادله (l)].

اکسیداسیون اسیدهای آمینه بسیار مهم می باشد، هم از نقطه نظر شیمیایی و هم از نظر تحمل آن در مکانیزم متابولیسم آمینو اسیدها. تحقیق حاضر بخشی از برنامه گسترده ما درباره مطالعه جنبه های مکانیکی اکسیداسیون اسیدهای آمینه توسط هگزاسیانوفرات پتاسیم (۱۱۱) در محیط های قلیایی را تشکیل می دهد. اکسیداسیون اسید آمینه لیزین، آرژنین،و هیستیدین با قدرت ثابت یونی در اتمسفر نیتروژن مورد مطالعه قرار گرفتند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان