یکپارچه سازی توزیع کل و برنامه ریزی حمل و نقل پویا در یک زنجیرتامین با اختلالات ظرفیت و توجه به اثرموج دار شدن

عنوان مقاله:

Integration of aggregate distribution and dynamic transportation planning in a supply chain with capacity disruptions and the ripple effect consideration

چکیده مقاله:

در این مقاله تصمیمات پویا برنامه ریزی از یک ارائه دهنده خدمات تدارکات را بررسی می­کنیم که مسئولیت آن برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین است. در این خصوص ما زنجیره تامین را با محصولات متعدد، تامین کنندگان، گره های حمل و نقل و مشتریان در چند دوره را بررسی می­کنیم. ارائه دهنده خدمات تدارکات ،درجهت برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین و برنامه ریزی حمل و نقل پویا مسئول است . این همچنین در خصوص جریانات توزیع و همچنین شدت وابسته به زمان یعنی دسته های حمل و نقل تصمیم گیری می­کند. این تصمیمات تاحدی متحد و محکم در نظر گرفته شده است اما تحقیقات قبلی آنها را تا حدی جدا درنظرگرفته است و این کاملا طبیعی است زیرا این مسائل حاوی اطلاعات مربوط به درجه جزئیات مختلف است که می­تواند به سختی در یک مدل ترکیب شود. برای حل این مساله مدل ترکیبی چند دوره ای، مدل توزیع حمل و نقل چند منظوره را به عنوان یک مسئله کنترل بهینه ترکیب شده با برنامه ریزی ریاضی ارائه می­دهیم . این مساله ویژگی های خاصی دارد. اولا تحقیقات قبلی را از طریق استخراج مدل کنترل ترکیبی چند دوره ای گسترش می دهد. دوما مسائل چند دوره ای را با محصولات متعدد و کانالهای حمل و نقل جایگزین، بررسی می­کند. سوما برنامه ریزی حمل و نقل پویا را به منظور موج دار شدن ارائه می­دهد.  اثر موج دار شدن  با توجه به نتایج این مطالعه، مسائل پویا در برنامه ریزی تدارکات یکپارچه در SC را  مورد توجه قرار می دهد  و این یک راه حل هوشمند برای مسئله مهم در مدیریت SC است.

کلید واژه ها: زنجیره تامین؛ دینامیک؛ توزیع؛ حمل و نقل؛ اثر موج دار؛ کنترل برنامه مطلوب؛ ریاضی،برنامه نويسي؛ همیلتون

توسط
تومان