اثر تخت های فیبرکربن بر میزان تضعیف پرتو در رادیوتراپی مگاولتاژ و میزان تغییرات دوز

عنوان مقاله:

An Update of Couch Effect on the Attenuation of Megavoltage Radiotherapy Beam and the Variation of Absorbed Dose in the Build-up Region

چکیده مقاله:

فیبرکربن به دلیل ویژگی هایی شامل تضعیف کم پرتو نسبت به سایر مواد مورد استفاده رایج ترین ماده مورد استفاده در تخت های درمانی است. تضعیف پرتو باعث جابجایی ناحیه بیلدآپ و کاهش اثر حفظ پوست و کم شدن حجم هدف می گردد . هدف این مطالعه اندازگیری تضعیف پرتویی و جابجایی ناحیه بیلدآپ در دو تخت ZXT,550TXT می باشد.

مواد وروش ها:  

ما برای این اندازگیری تضعیف تخت از فانتوم استوانه ای PMMA دوزیمتر فارمر و الکترومترDose1 استفاده نمودیم. الکترومتررا در محل تعبیه شده در مرکز فانتوم و ایزوسنتر دستگاه قرار دادیم سپس گانتری شروع به چرخیدن حول ایزوسنتر نمود و میزان پرتو در هر ۱۰ درجه از گردش اندازگیری میشد. به منظور اندازگیری میزان جابه جایی ناحیه بیلد آپ از فانتوم آب جامد و آشکارساز صفحه موازی و الکترومترDose1 استفاده نمودیم. فانتوم را در ایزوسنتر گانتری قرار داده الکترومتر را در مرکز فانتوم قرار دادیم سپس ناحیه بیلدآپ را در دو زاویه صفر و ۱۸۰ درجه اندازه گرفتیم و دو مقدار را با هم مقایسه نمودیم.

یافته ها: ما به مقادیر قابل توجهی تضعیف و تغییرات ناحیه بیلدآپ در تخت۵۵۰ TXT رسیدیم که مقدار ماکسیمم آن برابر ۵٫۹۵% و در میدان cm2 5×۵ زاویه ۱۳۰ و انرژی۶MV ایجاد شد بود. میزان ماکسیمم جابه جایی( ناحیه بیلدآپ) در میدانcm210×۱۰ و انرژی ۶MV برابر۷mm بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان