آنالیز تجربی بر روی اثرات راه اندازی چرخه ای جذب و دفع متان بر روی کربن فعال مونولیتی

عنوان مقاله:

Experimental Analysis on Effects of Cycling Operation of Methane Adsorption and Desorption on Monolithic Activated Carbon

چکیده مقاله:

گاز طبیعی جذب شده (ANG) روش ذخیره سازی گاز را به عنوان یکی از منابع مهم انرژی برای جاذب های مناسب در فشار متوسط ​​و دمای محیطی فراهم می نماید. در این تحقیق، سیستم ANG به عنوان یک جایگزین بالقوه برای گاز طبیعی فشرده (CNG) برای ذخیره متان به عنوان یکی از اجزای مهم گاز طبیعی در کربن فعال مونولیتی به کار گرفته شده است. مطالعه تجربی حاضر، یک بررسی تجربی از چرخه های جذب و دفع گاز طبیعی در یک مخزن ذخیره سازی نمونه اولیه که با کربن فعال مونولیتی پر شده است فراهم می کند و اثر چرخه گاز بر روی ظرفیت جذب و دفع مورد بحث قرار گرفته است. بسیاری از مطالعات به مشخص نمودن مواد جاذب مناسب برای بهینه سازی ظرفیت ذخیره متان اختصاص دارند. با این وجود، در این مطالعه، کاهش عملکرد ذخیره سازی بعد از چرخه های متوالی راه اندازی سیستم ANG مشاهده شد.در مطالعه حاضر،تغییرات ظرفیت متان در ۱۰ چرخه راه اندازی بصورت تجربی اندازه گیری شد.

 

توسط
تومان