شیمی
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Kinetics of Oxidation of Amino Acids by Alkaline Hexacyanoferrate(iii) چکیده مقاله: سینتیک اکسیداسیون اسیدهای آمینه (لیزین، آرژینین و هیستیدین) با قلیای هگزاسیانوفرات(111) در مقاومت ثابت یونی در محدوده دمایی318-338 درجه کلوین مطالعه شده است.این نرخ به قدرت اولیه ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Isoelectric point and adsorption activity of porous g-C3N4  چکیده مقاله: نقطه ایزوالکتریک (IEP) یک پارامتر مهم فیزیکی و شیمیایی بسیاری از ترکیبات مانند اکسید ها، هیدروکسید ها و نیتریت ها می باشد و می تواند به تخمین بارهای ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Porous Graphitic Carbon Nitride Synthesized via Directly Polymerization of Urea for Efficient Sunlight-driven Photocatalytic Hydrogen Production چکیده مقاله: انرژی مستقیما گرفته شده از نور خورشید رویکردی جذاب را برای رفع نیاز به منابع انرژی سبز در مقیاس حرارتی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: g-C3N4 supported metal (Pd, Ag, Pt) catalysts for hydrogen production from formic acid چکیده مقاله: کاتالیست های فلزی حمایت شده g-C3N4 (Pd، Ag، Pt) سنتز شدند و عملکرد کاتالیزوری آنها برای تولید هیدروژن از اسید فرمیک ارزیابی شد. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Hydrogen storage performance of palladium nanoparticles decorated graphitic carbon nitride چکیده مقاله: پالادیوم در مواد کربنی غنی از نیتروژن g-C3N4 توسط روش مقرون به صرفه ساده ای ساخته شده است. از مطالعه خواص ذخیره هیدروژن ماتریکس میزبان g-C3N4 ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Ti-decorated graphitic-C3N4 monolayer: A promising material for hydrogen storage چکیده مقاله: کربن نیترید تک لایه گرافیتی (g-C3N4) مزین به Ti به عنوان یک سیستم مواد امیدوار کننده برای ذخیره سازی هیدروژن با ظرفیت بالا، از طریق محاسبات تئوری ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Dimensional effects of nanostructured Mg/MgH2 for hydrogen storage applications: A review چکیده مقاله: هیدروژن به دلیل دارا بودن انرژی بالای شیمیائی به عنوان سوخت ایده آل برای کاربردهای خودرو محسوب می شود. با این حال، برای ذخیره انرژی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Current research trends and perspectives on materials-based hydrogen storage solutions: A critical review چکیده مقاله: راه حل های موثر ذخیره سازی هیدروژن برای چندین دهه دنبال شدند و ذخیره سازی هیدروژن بر پایه مواد اخیرا با بیشترین علاقه ...
1 2 3 4
توسط
تومان