کاتالیست روتنیوم نوع shvo ناهمگن: هیدروژن زدایی الکل ها بدون پذیرند هیدروژن

عنوان انگلیسی مقاله: 

 Heterogeneous Shvo-type ruthenium catalyst: dehydrogenation of alcohols without hydrogen acceptors

چکیده مقاله: یک کمپلکس دیروتنیوم نوع shvo با استفاده از روش سل ژل ناهمگن سازی شد تا تبدیل الکل ها به ترکیبات کربونیل و هیدروژن مولکولی بدون افزاینده انجام شود. کاتالیست هتروژن با فیلتراسیون ساده قابل بازیابی است، در هوا پایدار است و قابلیت استفاده مجدد دارد. کمپلکس (۱) [( ۵-Ph4C4CO)2H]Ru2((CO)4)( µ-H)] یک کاتالیزور همه کاره است این کاتالیست در بسیاری از واکنش های انتقال هیدروژن همگن مانند عدم تساوی آلدهیدها به استرها، کاهش آلدهدها و کتون ها، اکسیداسیون نوع Oppenauer الکل ها و آمین ها و راسمیک شدن الکل ها و آمین ها استفاده شده است. در طی مطالعه ما بر روی انحلال مجدد سینتیک داینامیک الکل ها با اکتیویته کاتالیست برای راسمیک شدن الکل ها ، دریافتیم که ۱ الکل ها را هیدروژن زدایی م یکند و گزارشی خلاصه از هیدروژن زدایی کاتالیکی اوکتانول ۲ و cyclohexanol (یک الکل چرب بی رنگ که بویی شبیه به کافور دارد) در دمای ۱۴۵ درجه سانتی گراد با یک کمپلکس روتنیوم دیمر (یک الکل چرب بی رنگ که بویی شبیه به کافور دارد) در دمای ۱۴۵ درجه سانتی گراد با یک کمپلکس روتنیوم دیمر که در واکنش با الکل ها به سرعت به ۱ تبدیل می شود ارائه دادیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان