مقایسه چهار کاتالیزور در دی هیدراسیون کاتالیزوری اتانول به اتیلن

عنوان انگلیسی مقاله:

 Comparison of four catalysts in the catalytic dehydration of ethanol to ethylene

چکیده مقاله: هدف از این مطالعه مقایسه فعالیت و پایداری سیلیکوآلومینو فسفات

  1. γ-Al2O3, (2) HZSM-5 (Si/Al = 25), (3)  (SAPO-34), (4) Ni-substituted SAPO-34 (NiAPSO-34) (1)

به عنوان کاتالیزورها در دی هیدراسیون اتانول به اتیلن می باشد. (۱) و (۲) کاتالیزورهای تجاری بودند و (۳) و (۴) با استفاده از روش هیدروترمال در ازمایشگاه سنتز شدند. و با استفاده از تکنیک های XRD و FT-IR و H2-TPR و NH3-TPD مورد ارزیابی قرار گرفتند.وارد کردن Ni2+ به ساختار SAPO-34، NiAPSO-34 را تولید میکند که توسط تکنیک های FT-IR و XRD و H2-TPR اثبات می شود. مطالعه NH3-TPD  نشان داد که جایگزینی کاتیون‌های Ni 2 + برای Al3+ در ساختار SAPO – 34 منجر به افزایش مقاومت اسید ضعیف و نسبتا قوی می‌شود و باعث ایجاد سایت های اسید ضعیف میگردد. دی هیدراسیون اتانول بر روی چهار کاتالیزور انجام شد و نتایج نشان داد که تبدیل اتانول و انتخاب پذیری در تبدیل به اتیلن به ترتیب

HZSM-5> NiAPSO-34> SAPO-34> γ -Al2O3 کاهش می یابد. با توجه به پایداری کاتالیزورها ، NiAPSO-34 و SAPO-34 بهتر از دو کاتالیست دیگر بودند. و با توجه به فعالیت و پایداری چهار کاتالیزور ، در مجموع NiAPSO-34 کاتالیزور مناسب در دی هیدراسیون اتانول بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان