Varroa destructor اصولا روی بافت چربی بدن زنبورعسل بجز همولنف تغذیه می‌کند

عنوان مقاله:

Varroa destructor feeds primarily on honey bee fat body tissue and not hemolymph

چکیده مقاله:

کنه انگلی varroa بزرگترین عامل افت سلامت زنبورعسل در جهان است. درک بهتر ارتباط این انگل و میزبان آن برای بهبود فعالیت مدیریت پایدار ضروری است. تحقیقات ما نشان می‌دهد که این انگل همولنف را مصرف نمی‌کند همانطورکه این نظر پذیرفته شده است، که با مصرف چربی بدن به زنبورهای میزبان آسیب می‌رساند، بافتی که بسیار آنالوگ کبد پستانداران است. هم همولنف و هم چربی بدن در زنبورهای عسل با لکه‌گذاری زیستی فلورسانس مشخص شدند. نمودار فلورسانس در روده کنه‌ها مشخص کرد تغذیه روی این زنبورها بسیار متفاوت از همولنف زنبور میزبان است اما بصورت ثابتی با نمودار فلورسانس منحصر بفرد چربی بدن سازگار بود با میکروسکوپ الکترونی عبوری، بافت چربی بدن را که در خارج از بدن هضم شده بود در زخم‌های زنبور انگلی مشاهده کردیم. کنه‌ها در فاز تولیدمثلی با رژیم غذایی متشکل از یک یا هر دو بافت تغذیه شدند. کنه‌ها که با همولنف تغذیه شدند از نظر معیار سلامتی جسمی با شاهدهای گشنه تفاوتی نشان ندادند. کنه‌هایی که با چربی بدن تغذیه شدند طولانی‌تر زنده ماندند و تخم‌های بیشتری نسبت به آنهایی که با همولنف تغذیه شدند تولید کردند، نشان می‌دهد که چربی بدن با رژیم غذاییشان هنگام تغذیه لاروها متناسب است. در مجموع این یافته‌ها نشان می‌دهند varroa چربی بدن را به عنوان منبع اولیه تغذیه استفاده می‌کند: بافت کاملی برای عملکرد مناسب ایمنی، دفع مسمومیت آفت‌کشها، بقا در زمستان و چند فرایند ضروری دیگر در زنبورهای سالم. این یافته‌ها تاکید می‌کند برای .درک بهتر این انگل و تاثیراتش، هم مستقیم و هم غیرمستقیم روی سلامت زنبورعسل نیاز به بازبینی داریم

توسط
تومان