تنظیم و اعتبارسنجی تحت سیکل های وابسته به زمان برای رشد ترک خستگی تحت بارهای متغیر تصادفی دلخواه

عنوان مقاله:

Time-based subcycle formulation for fatigue crack growth under arbitrary random variable loadings

چکیده مقاله:

تنظیم و اعتبارسنجی رشد ترک خستگی تحت سیکل های مبتنی بر زمان، برای محاسبه رشد ترک خستگی تحت بارهای دامنه متغیر تصادفی عمومی پیشنهاد شده است. به طور کلی مشکلات ذاتی فرمول بندی مبتنی بر چرخه کلاسیک برای بارهای متغیر تصادفی در ابتدا مورد بحث قرار گرفته است. چندین طیف معمولی که برای FCG مبتنی بر چرخه مناسب نیستند، مانند طیف های ‘‘Christmas tree” نشان داده شده است. سپس یک فرمول بندی سیکلی مبتنی بر زمان برای حل این مشکل پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادی شامل سه جزء اصلی است: (۱) عملکرد جنبشی (kinetics) رشد ترک در مقیاس (subcycle )؛ (۲) روش تخمین کارایی جابجایی (crack tip opening ) نوک باز ترک (CTOD)؛ (۳) الگوریتم های ردیابی ناحیه پلاستیکی نوک ترک برای تعیین سطح باز شدن ترک از ترک رو به رشد. روند دقیق استخراج و محاسبه داده شده اند. به دنبال این، چند نمونه عددی برای مدل پیشنهادی تحت انواع مختلف طیف بارگذاری برای رشد ترک و محاسبهCTOD  نشان داده شده است. طیف های بارگذاری تولید شده به صورت تصادفی برای نشان دادن قابلیت روش پیشنهادی تحت بارهای دلخواه استفاده شده است. در ادامه، تست در خانه(in-house)  برای ‘‘Christmas tree spectrum” و داده های ادبی در چندین بارگذاری متنوع و متغیر برای اعتبار سنجی مدل استفاده شده است. در نهایت، نتیجه گیری های و پیشنهادات آینده بر اساس این مطالعه ارائه شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان