نیترید کربن گرافیتی متخلخل مستقیم ساخته شده از پلیمریزاسیون اوره برای تولید هیدروژن فوتوکاتالیت کارآمد حاصل از نور خورشید

عنوان مقاله:

Porous Graphitic Carbon Nitride Synthesized via Directly Polymerization of Urea for Efficient Sunlight-driven Photocatalytic Hydrogen Production

چکیده مقاله:

انرژی مستقیما گرفته شده از نور خورشید رویکردی جذاب را برای رفع نیاز به منابع انرژی سبز در مقیاس حرارتی با حداقل اثر محیطی فراهم می سازد. جمع آوری و ذخیره انرژی خورشیدی به شکل سوخت از طریق آب فتوکاتالیزه شده برای تولید هیدروژن از طریق راهی مقرون به صرفه مطلوب می باشد. برای رسیدن به این هدف، اوره سازگار با محیط زیست و دارای قیمت کم برای سنتز نیترید کربن گرافیتی متخلخل عاری از فلز استفاده شد. ساختار متخلخل از طریق پلیمریزاسیون یک مرحله ای پیش ماده به تنهایی حاصل می شود.ساختار متخلخل با سطح افزایش یافته بی ای تی و حجم حفره نرخ تولید هیدروژن بسیار بالاتری را تحت تابش شبیه سازی شده نور خورشید نسبت به نوع مشتق شده از تیواوره و دیسینامید از خود نشان می دهد. حضور اتم اکسیژن به نظر نقشی کلیدی در تنظیم خواص بافتی ایفا می نماید. بهبود بیشتر عملکرد فتوکاتالیتی را می توان پس از تیمار نمودن با توجه به ساختار شیمیایی غنی آن انتظار داشت.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان