نانوالیاف پلی آمید ۶/ کیتوسان بعنوان بستر تثبیت آنزیم لاکاز قارچ رنگین کمان جهت حذف ترکیبات شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز

عنوان مقاله:

Polyamide 6/chitosan nanofibers as support for the immobilization of Trametes versicolor laccase for the elimination of endocrine disrupting chemicals

چکیده مقاله:

در سال های اخیر، تلاش روزافزونی برای بهبود کیفی تصفیه فاضلاب های حاوی غلظت بالای آلاینده های خطرناکی نظیر ترکیبات شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز، انجام شده است. این ترکیبات شیمیایی که اثرات هورمونی را تقلید می کنند، اثرات منفی بر سلامتی انسان داشته و حذف آنها از آب به سادگی قابل انجام نیست. یکی از راه های موثر حذف اینگونه آلاینده ها، استفاده از مواد فعال شده با آنزیم است. در پژوهش حاضر، استفاده از آنزیم لاکاز بدست آمده از قارچ پوسیدگی سفید رنگین کمان (یا دم بوقلمون)[۱] تثبیت شده بر روی نانوالیاف های پلی آمید ۶/کیتوسان (PA6/CHIT) که با دو نوع ماده جداکننده (بوین سرم آلبومین و هگزامتیلن دی آمین) اصلاح شده اند، را گزارش کرده ایم. پس از آن قابلیت بیوکاتالیزورهای PA6/CHIT-لاکاز برای حذف مخلوطی محتوی   μM50  از دو نوع ماده مختل کننده غدد درون ریز را مورد آزمایش قرار دادیم. این دو نوع ماده عبارت بودند از: بیس فنول آ و ۱۷- α- اتینیل استرادیول. اثبات شد که ماتریس نانوالیاف PA6/CHIT که در این طرح مورد استفاده قرار گرفت، نه تنها حامل مناسبی برای لاکاز تثبیت شده و اصلاح شده بود، بلکه در حذف مخلوطی از ترکیبات شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز در سه مرحله تصفیه نیز بطور موثر عمل نمود.

کلیدواژه ها: نانوالیاف، تثبیت لاکاز، بیس فنول آ، ۱۷- α- اتینیل استرادیول

[۱] Trametes versicolor

توسط
تومان