ارزيابي عملكرد پایه درخصوص سيستم اگزوزهاي دود طبيعي از تئاتر

عنوان مقاله: Performance-based Evaluation on the Natural Smoke Exhausts System of Theatre

چکیده مقاله:

تجزيه و تحليل مشخصات حركت دود در ساختمان، مطالعه و بررسي در خصوص عقلانيت و  اعتبار سيستم كنترل حريق از تئاتر است.  مطالعه در مورد استفاده از ويژگي هاي  تئاتر و حريق به عنوان حريق t سريع در تئاتر توسعه پيدا كرد و نرم افزار FDS در اين خصوص جهت شبيه سازي گسترش حريق طبق طراحي مبتني بر عملكرد آتش مورد استفاده قرار گرفت. نتايج نشان داد كه درجه حرارت دود، غلظت Co و  ميدان ديد براي بشر  براي ۱۲۰۰s ايمن است.

آن همچنين اثبات نمود كه طبقه ١ از سالن تياتر با استفاده از تركيب موانع دود خودكار با سيستم اگزوز دود مكانيكي  نيز ايمن ميشود. از اينرو سيستم اگزوز دود طبيعي در طبقه دوم مي­تواند نقش كنترل دود موثر را ايفا كند.

لغات كليدي:تئاتر ،حفاظت حريق، سيستم كنترل دود، طراحي عملكرد پايه

توسط
تومان