راه حل جریان انرژی بهینه (مطلوب) در سیستم های انرژی با استفاده از الگوریتم جدید Sine-Cosine

عنوان مقاله:

Optimal power flow solution in power systems using a novel Sine-Cosine algorithm

چکیده مقاله:

کاربرد الگوریتم جدیدی این مقاله ارائه شده است که برپایه یک روش  Sine-Cosine  اصلاح شده به منظور حل مسئله جریان انرژی مطلوب (OPF) می باشد. این امر یک مسئله بهینه سازی با محدودیت های غیر خطی است. الگوریتم اصلاح شده Sine-Cosine (MSCA) با هدف کاهش زمان محاسباتی، بهبود کارایی در یافتن راه حل بهینه و همچنین امر دسترسی را به همراه دارد. Levy flights به الگوریتم Sine-Cosine اصلی به منظور افزایش توانایی در تمرکز بر روی مسئله بهینه سازی و اجتناب از موضوع Optima محلی اضافه شده است. کاهش تعداد عامل های جستجو بر اساس تابع عملکرد، منجر به افزایش سرعت MSCA شده است. MSCA یک راه حل ساده و مستحکم برای رفع مشکل OPF تحت توابع هدف خاص ارائه می دهد. MSCA با حل مشکل OPF برای تعدادی از سیستم های آزمون معیار(بنچ مارک)، یعنی IEEE-30 و IEEE 118-bus systems تحت توابع هدف انتخاب شده، که براساس شاخص های عملیاتی و اقتصادی عملکرد سیستم انرژی، اعتبار سنجی شده است. در ادامه MSCA پیشنهاد شده با سایر روشهای بهینه سازی به منظور نشان دادن قابلیت دسترسی و پتانسیل الگوریتم های SCA و MSCA مقایسه شده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان