مطالعه عددی جریان آشفته و انتقال حرارت در کانال های مثلثی مقطع عرضی با تیغه دلتا شکل

عنوان مقاله:

Numerical study of turbulent flow and heat transfer in cross-corrugated triangular ducts with delta-shaped baffles

چکیده مقاله:

۲-۳روش انحلال:

پارامترهای هندسی کانال جریان در جدول ۱ بطور خلاصه آمده اند، که براساس زاویه راس دسته بندی می شوند. سه زاویه راس و سه ارتفاع موج گیر مجرای مثلثی صلیبی شکل، در نظر گرفته شده اند. Hbaffle = 0 به معنای کانال جریان بدون موج گیر میباشد. Hbaffle = H  و Hbaffle = 0.5H به این معناست که ارتفاع موج گیر برابر با ارتفاع موج یا نصف ارتفاع موج می باشد. بنابراین ۹ تا سیستم شبکه بندی براساس هندسه های مورد نظر وجود خواهد داشت. آزمایش های استقلال شبکه برای هر سیستم انجام شده اند. بمنظور ساده سازی یک کانال جریان با  و Hbaffle = 0.5H برای نشان دادن رویه استقلال شبکه انتخاب شده است: سه چگالی مختلف برای شبکه ها شامل ۱۰۵,۳۸۶, ۳۶۲,۰۶۸ و ۴۷۶,۲۵۴ گره برای محاسبات مورد استفاده قرار گرفته اند. عدد ناسلت (Nusselt number) و اختلاف ضریب اصطکاک برای این سیستمهای شبکه ای بررسی شده اند. اختلاف در نتایج بین ۳۶۲,۰۶۸  گره و  ۴۷۶,۲۵۴ گره کمتر از ۱ درصد میباشد. بمنظور ذخیره زمان محاسبات، سیستم شبکه ای با ۳۶۲,۰۶۸ گره برای محاسبات انتخاب شد. جزییات مربوط به ساختار مش در شکل ۲ نشان داده شده است. معیار انحلال برای معادلات مومنتم و معادلات پیوسته (continuum)   میباشد و برای رابطه انرژی  میباشد.

توسط
تومان