جداسازی و غنی سازی سلول های بنیادی

عنوان مقاله: Isolation and Enrichment of Stem Cells

چکیده مقاله:

سلول های بنیادی توانایی انقلاب در بازسازی بافت و مهندسی دارند. هر دو نوع کلی از این سلول های بنیادی در افرادی که دارای پتانسیل تمایز انعطاف پذیری و نیز دارای توان بالقوه تمایز چندگانه هستند، با هم برابرند. آنها ابزار مهمی برای درک بیشتر فرایندهای کلی سلولی هستند تا کاربردهای صنعتی را برای کشف دارو و اهداف سم شناسی، و نیز برای به دست آوردن بینش (تفکر) بیشتر در مورد پتانسیل بازتولید بافت ها، مورد استفاده قرار دهند. این فصل یک مرور کلی از فن آوری ها و پروتکل های مرتب سازی موجود را ارائه می دهد، سپس ویژگی های فنوتیپی تعدادی از سلول های بنیادی مختلف را تشریح می کند، و برنامه های بالقوه بالینی آنها را خلاصه می کند.

این فایل ترجمه فصل دوم کتاب می باشد.

توسط
تومان