تفاوتهای قیمت گذاری حسابرسی بین حسابرسی داوطلبانه و اجباری

عنوان مقاله: Differences in audit pricing between voluntary and mandatory audits

چکیده مقاله:

هدف – علیرغم تحقیقات گسترده درمورد عوامل تعیین قیمت گذاری حسابرسی در هر دو بخش عمومی و خصوصی، هیچ پژوهشی در مورد تفاوت های هزینه های حسابرسی بین حسابرسی های داوطلبانه( اختیاری) و اجباری وجود ندارد. هدف از این مقاله این است که این پژوهش را مورد توجه قرار دهیم.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – ابتدا یک چارچوب نظری برای توجیه تفاوت در قیمت گذاری حسابرسی بین حسابرسی اختیاری و اجباری ارائه می­دهیم.

سپس، با استفاده از نمونه ای از شرکت های کوچک و متوسط ​​خصوصی اسپانیا که در سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ اجرا شده است، موضوع مورد نظر را بررسی می­کنیم . دراین بخش نویسندگان به طور تجربی تست می کنند که آیا هزینه های پرداخت شده برای حسابرسی های داوطلبانه  متفاوت از آنهایی است که برای موارد اجباری پرداخت می شود. نویسندگان همچنین بررسی میکنند که آیا حق بیمه مشاهده شده بین حسابرسان بزرگ در تنظیم SME بسیار پایدار است و اینکه این حق بیمه متفاوت است یا بسته به اینکه آیا حسابرسی اختیاری یا اجباری است،تفاوت دارد؟

توسط
تومان