شناسایی منابع دیتا و روش های بررسی

عنوان مقاله: DATA SOURCE IDENTIFICATION AND REVIEW PROCEDURES

چکیده مقاله:

مراحل ابتدایی ترکیب تفاوت های دوره ای در قابلیت های راننده شامل توضیح حوزه های محتوایی کلیدی برای پیشینه پژوهش می شود; شناخت و دسترسی منابع دیتایی ای که بررسی پژوهشی فنی مربوطه با آنها مقدور است; محدود کردن تمامی استنادهای مفید بر مجموعه هدف و به دست آوردن این ابزار ارجاعی; و پایه گذاری آنالیز رسمی روش هایی که ممکن است یکپارچه سازی و مقایسه ی خروجی های بررسی، به کمک تعدادی از کارشناسان مختلف در زمینه های محتوایی مختلف را ممکن سازد.
یک فرضیه ی بنیادین در اینکار این است که اسنادی واضح وجود دارند که راننده های قدیمی هم بخش سریع الرشد جمعیت و هم مجموعه ی دموگرافیکی را با بالاترین میزان از بهینه سازی را ارائه می دهند، که تحت عنوان یک گروه، به وسیله ی نیاز ها و محدودیت هایی که مستحق توجه ویژه در طراحی، عملیات، و تصمیم امنیتی در سیستم بزرگراهی ایالتی می باشند، شناخته می شوند.

توسط
تومان