علوم سیاسی
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Discourse Analysis and Public Policy Research چکیده مقاله: مدارس زیادی در زمینه تجزیه و تحلیل گفتمان وجود دارد که متضمن روش شناسی متفاوتی هستند. بعضی از تحلیل گران که زمینه های سیاست عمومی را بررسی می کنند، روش ...
توسط
تومان