مهندسی مکانیک
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Time-based subcycle formulation for fatigue crack growth under arbitrary random variable loadings چکیده مقاله: تنظیم و اعتبارسنجی رشد ترک خستگی تحت سیکل های مبتنی بر زمان، برای محاسبه رشد ترک خستگی تحت بارهای دامنه متغیر تصادفی عمومی پیشنهاد ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: The Influence of Surface Topography on Energy Dissipation and Compliance in Tangentially Loaded Elastic Contacts چکیده مقاله: تاثیر سختی سطح non-Gaussian در تماس الاستیک بارگذاری شده در هر دو جهت مماسی و عمودی(نرمال) مورد بررسی قرار گرفته است. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Stochastic Dynamic Programming Models for Reservoir Operation Optimization چکیده مقاله: اکثر برنامه های کاربردی برنامه ریزی پویا احتمالی از سیاست های ایستا نشات گرفته شده است که از جریانهای ورودی دوره ای قبلی به عنوان متغیر وضعیت هیدرولوژیکی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Measurement of fracture toughness by nanoindentation methods Recent advances and future challenges چکیده مقاله: در این مقاله، پیشرفت های اخیر برای اندازه گیری چقرمگی شکست در مقیاس های کوچک با استفاده از روش های مبتنی بر نانو نفوذگری، ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Optimization of Real Time Operation of a Multiple-Reservoir system چکیده مقاله: این مقاله نیاز رایج عملیات واقعی مخزن چندگانه را نشان می‌دهد. روشی بااستفاده از فرم برنامه‌ریزی پویا (DP) برای گزینش مسیر سیاست ذخیره‌سازی مخزن بهینه از طریق ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Real-Time Operation of Reservoir System by Genetic Programming چکیده مقاله: سیاست عملیات مخزن به مقادیر خاص متغیرهای قطعی و اقدامات قابل پیش‌بینی هم‌چون متغیرهای تصادفی بستگی دارد که اختلافات کوچک بر انتشار آب و کارآیی عملیات مخزن تاثیر ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of Real-Time Operation Rules in Reservoir Systems Operation چکیده مقاله: قوانین عملیات مخزن معادلات منطقی یا ریاضی هستند که  برای محاسبه انتشار آب از مخزن بر اساس جریان ومقدار حجم ذخیره سازی پیاده سازی می شوند. ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Determining Distribiution Power System Louding Measurements Accuracy Using Fuzzy Logic چکیده مقاله: این مقاله روش منطق فازي و بررسی تجربی برای تعيين توزيع دقت اندازه گيري بارگذاری سيستم توان با استفاده از منطق فازي را ارائه می ...
1 2
توسط
تومان