مهندسی معماری
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Experimental investigation of p-section concrete beams under contact explosion and close-in explosion conditions چکیده مقاله: در این مقاله نتایج بررسی تجربی در مورد نفوذ انفجاری یک تیر بتونی با مقطع p ارایه می شود. بیست و سه تیر ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Reservoir Management and Operations Models: A State-of-the-Art Review چکیده مقاله: در طول 20 سال گذشته، یکی از مهمترین راهکارها در زمینه مهندسی منابع آب، توسعه و پذیرش تکنیک های بهینه سازی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان انگلیسی مقاله: Dynamic modeling and operation optimization for the cold end system of thermal power plants during transient processes چکیده مقاله: این مقاله بر روی مدل سازی دینامیکی سیستم خروجی سرد نیروگاه حرارتی و بهینه سازی عملکرد آن طی ...
توسط
تومان