زمین شناسی
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Stochastic Dynamic Programming Models for Reservoir Operation Optimization چکیده مقاله: اکثر برنامه های کاربردی برنامه ریزی پویا احتمالی از سیاست های ایستا نشات گرفته شده است که از جریانهای ورودی دوره ای قبلی به عنوان متغیر وضعیت هیدرولوژیکی ...
مقاله-ترجمه-شده
عنوان مقاله: Reliability Analysis of Steel SMRF And SCBF Structures Considering the Vertical Component of Near-Fault Ground Motions چکیده مقاله: مجموعه قوانین طرح زمین لرزه در آمریکای فعلی بر آن است که هیچ عدالتی را در خصوص مهم دانستن تاثیرات ...
توسط
تومان