بهبود انتخاب محل تاسیسات کمپوست زباله های مواد غذایی برای توسعه پایدار با استفاده از یک مدل MADM اصلاح شده ترکیبی

عنوان انگلیسی مقاله:

Improving the food waste composting facilities site selection for sustainable development using a hybrid modified MADM model

چکیده مقاله: با رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی، مدیریت زباله ،همیشه مسئله جهانی بحرانی بوده است. به تازگی، کشورهای بیشتر و بیشتری، متوجه شده اند که زباله های مواد غذایی، اکثریت زباله های شهری،را تشکیل می دهند که، اگر آنها به درستی دفع شوند، در توسعه پایدار، مفیدتر خواهند بود. با توجه به موضوع انتخاب و بهبود محل برای بردنتاسیسات دفع برای دستیابی به سطح آرمانی برای توسعه پایدار، از آنجا که شامل عوامل متعدد و پیچیده تعامل در مورد محیط زیست، جامعه و اقتصاد است که باید به درستی در فرآیند تصمیم گیری رابطه تاثیر متقابل،مورد توجه قرار گیرد.ان،اساسا، مسئله تصميم گيري چندمتغيره (MADM) است، يک مسئله مشکل که دولتهای بسياري از کشورها را ،مشغول کرده است که به طور گسترده مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است. این مطالعه، از مدل MADM اصلاح شده ترکیبی جدید به صورت زیر استفاده کرده است: ابتدا برای ایجاد یک نقشه ارتباطی شبکه ای موثر(INRM) از طریق تکنیک DEMATEL ،بعد برای تایید وزن بندی موثر با استفاده از DANP (ANP مبتنی بر DEMATEL)، سپس ساخت یک مدل تصمیم گیری با استفاده از یک روش اصلاح شده ترکیبی VICOR برای بهبود و انتخاب مکان برای امکانات دفع باقیمانده ،استفاده می کند. در نهایت، مطالعه موردی تجربی نشان داده شده است تا نشان دهد مدل ارائه شده می تواند مؤثر و سودمند باشد. دریافته های فرایند تصمیم گیری، آلودگی محیط زیست، نگرانی اصلی بسیاری از مردم در منطقه است، اما در واقع ،این مقاومت از سوی مردم است کهباید، اولویت اول محسوب شود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان