الگوریتم رقایت استعماری با بالاترین درجه بازبینی از سری فازی وزندار برای پیش بینی بارگذاری کوتاه مدت

عنوان انگلیسی مقاله:

Imperialist competitive algorithm combined with refined high-order weighted fuzzy time series (RHWFTS–ICA) for short term load
forecasting

چکیده مقاله: در این مطالعه، یک الگوریتم ترکیبی بر اساس یک الگوریتم فازی وزن‌دار با بالاترین درجه بازبینی و یک الگوریتم رقابت استعماری (RHWFTS-ICA) ارائه شده‌ است. این روش برای کارآیی موثرتر در پیشبینی بارگذاری کوتاه مدت (STLF) پیشنهاد شده است. در ابتدا تحلیل خودهمبستگی جهت شناسایی روابط منطقی فازی استفاده می‌شود. سپس، ضرایب و بازه‌های بهینه بوسیله الگوریتم رقابت استعماری موجود در مجموعه‌ داده‌های آموزشی بدست می آید. در نهایت، اطلاعات بدست آمده جهت پیش‌بینی ۴۸ قدم جلوتر از مسائل STLF بکار گرفته می شود. برای ارزیابی روش مطرح شده، هشت مطالعه موردی از مجموعه داده‌های بارگذاری واقعی که از انگلستان و فرانسه در طی سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ جمع‌آوری شده است با الگوریتم پیشنهادی و مدل‌های پیش‌بینی تقویت شده STLF مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج عددی، کارایی الگوریتم پیشنهادی از بعد دقت پیش‌بینی نشان می دهد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان